ESTERLINE WHITNEY 2530 FABRICATORاللكمات محطة واحدة