ZHEJIANG YUANPAI K72500

Mit Blick auf einen neuen Kauf ZHEJIANG YUANPAI K72500 ?