ZHIDA TORX,L-key

Mit Blick auf einen neuen Kauf ZHIDA TORX,L-key ?