JEKSHINE

ブランド
JEKSHINE
会社
Jekson Machinery Pvt. Ltd.
場所
55, Ghanshyam Industrial Estate
Near Virat nagar, char rasta, Bapu nagar
Ahmedabad, Gujarat 380 024
インド
向こうのローカル時間
この場所を地図で見る
ブランド
JEKSHINE
会社
Jekson Machinery Pvt. Ltd.
場所
55, Ghanshyam Industrial Estate
Near Virat nagar, char rasta, Bapu nagar
Ahmedabad, Gujarat 380 024
インド
向こうのローカル時間
この場所を地図で見る

詳細

- hydraulic shear
- hydraulic press brake

タイプ