STAMA MC 010수직 머시닝 센터

ID#:380744
상표:STAMA
모델:MC 010
형태:수직 머시닝 센터
조건:우수한
제어:CNC (Fanuc OM)
판매자:판매자가 누군지보기 ...
위치:Maharashtra
인도
가격:

투기

X:500 mm
Y:380 mm
Z:300 mm
동력:3 kW
분당 회전속도:6000 rpm
# ATC:10
테이블 W:380 mm
테이블-L:650 mm
테이퍼:BT-30
무게:3 Tons
제어반:CNC (Fanuc OM)

Make : Stama
Model : Stama MC 010
Year : 1990
Control : Fanuc OM
Table Size : 650mm x 380mm
X : 500mm
Y : 380mm
Z : 300mm
Station : 10
RPM : 6000

이 모델에 대해 더욱

더많은 정보를 보기 위해서는 STAMA MC 010, 리뷰포함, 브랜드 정보, 사진, 비디오 등, 여기를 클릭하세요..